Dossiers

header-dossiers.jpg

Begeleiding

Als de leerkracht lees- en/of spellingproblemen heeft gesignaleerd, is het belangrijk om de leerling zo snel mogelijk extra instructie en begeleiding te geven. Welke problemen kunnen zich voordoen in de ontwikkeling van het (voorbereidend) lezen en spellen? En welke ondersteuning kan er dan worden gegeven (op zorgniveau 2 en 3)? Wat is effectief gebleken, wat werkt? En hoe ziet de ondersteuning van het lezen en spellen er bij de andere vakken uit?
  
Lees hoofdstuk 4 uit Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs/ download de hele publicatie

 

Bekijk de filmpjes

Connect Klanken en Letters is een programma voor vroegtijdige individuele interventie in het proces van aanvankelijk lezen (oktober-februari groep 3). Het programma is gericht op het verbeteren van het klankbewustzijn, de klank-teken-koppeling en het technisch lezen (‘decoderen’). Vloeiendheid is geen doel bij dit programma. 


Connect Woordherkenning 
is een interventieprogramma voor leerlingen die bijna alle letters vlot en goed kunnen benoemen, maar moeite hebben met de volledige omzetting van alle letters binnen een woord. Het is gericht op de verbetering van van woorden met medeklinkerclusters, tweelettergrepige woorden en meerlettergrepige woorden.


Connect Vloeiend Lezen 
is een programma voor kinderen die de aanvankelijke leeshandeling beheersen, maar niet komen tot het automatiseren daarvan. De centrale doelen van Connect Vloeiend Lezen zijn: leeskilometers maken en het komen tot vloeiendheid.

 

Ralfi is een interventieprogramma voor leerlingen die langdurig traag blijven lezen en niet komen tot het niveau van automatisering. Het programma is bedoeld voor zeer zwakke lezers waarbij het AVI-niveau stagneert. De spellende leeshandeling wordt (grotendeels) beheerst, maar het lezen blijft traag.

Begeleid hardop lezen is een aanpak voor leerlingen die moeite hebben met lezen. Klik voor instructiefilmpje 1, instructiefilmpje 2 en instructiefilmpje 3.


Bezoek de websites

Werkvormen bevorderen lees- en spellingvaardigheid

  • www.ralfilezen.nl voor informatie over Ralfi-lezen en teksten die direct bruikbaar zijn in de groepp
  • www.bloon.nl voor informatie over BLOON, een methode-onafhankelijke manier van oefenen met spelling
  • www.goedtelezen.nl met richtlijnen voor ontwikkeling van educatief materiaal voor mensen met dyslexie.

ICT-hulpmiddelen bij lees- en spellingproblemen

 

Lees meer

Werkvormen stimuleren fonemisch bewustzijn /bevorderen letterkennis

Werkvormen bevorderen lees- en spellingvaardigheid

ICT-hulpmiddelen bij lees- en spellingproblemen

Aan de slag

Organiseren van de begeleiding

Werkvormen stimuleren fonemisch bewustzijn /bevorderen letterkennis

Werkvormen bevorderen lees- en spellingvaardigheid