Dossiers

header-dossiers.jpg

Leerlingdossier

Als ouders hun kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling van dyslexie, hebben zij een dossier nodig dat het vermoeden van ernstige dyslexie onderbouwt. De diagnosticus/behandelaar beoordeelt op basis van dit dossier of het kind voor vergoede diagnostiek in aanmerking komt. Sowieso bevat het dossier belangrijke informatie waar de diagnosticus zich in zijn onderzoek mede op baseert.

De school stelt het Leerlingdossier Dyslexie samen. Het bevat onder meer toetsresultaten voor lezen en spellen en het beschrijft wat de school gedaan heeft om de achterstand van de leerling op dit gebied in te lopen.

Om het onderwijs en de zorg een uniform Leerlingdossier Dyslexie te kunnen aanbieden, stelden het Masterplan Dyslexie en NKD in samenspraak met elkaar een uniform format voor het leerlingdossier samen. Dit leerlingdossier is in lijn met de Leidraad afstemming onderwijs-zorg vergoedingsregeling. We adviseren scholen om dit Leerlingdossier Dyslexie te gebruiken. U kunt het leerlingdossier downloaden, opslaan op uw computer en digitaal invullen.