Dossiers

header-dossiers.jpg

Leerlingdossier

Als ouders hun kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling van dyslexie, hebben zij een dossier nodig dat het vermoeden van ernstige dyslexie onderbouwt. De diagnosticus/behandelaar beoordeelt op basis van dit dossier of het kind voor vergoede diagnostiek in aanmerking komt. Sowieso bevat het dossier belangrijke informatie waar de diagnosticus zich in zijn onderzoek mede op baseert.


De school stelt het Leerlingdossier Dyslexie samen. Het bevat onder meer toetsresultaten voor lezen en spellen en het beschrijft wat de school gedaan heeft om de achterstand van de leerling op dit gebied in te lopen.


Om het onderwijs en de zorg een uniform Leerlingdossier Dyslexie te kunnen aanbieden, is een uniform format ontwikkeld in opdracht van het Masterplan Dyslexie en in 2019 nader bijgesteld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (Sjapo) door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands. Dit leerlingdossier is in lijn met de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg. We adviseren scholen om dit Leerlingdossier Dyslexie te gebruiken. U kunt het leerlingdossier downloaden, opslaan op uw computer en digitaal invullen. Let op: sla het leerlingdossier eerst op voor u erin gaat werken en Google Chrome is niet geschikt voor het invullen van de gegevens, omdat deze niet worden overgenomen bij het opslaan.


Download het Leerlingdossier Dyslexie