UPDATE 2 Nieuwe regelgeving rond spellingbeoordeling en spellingcontrole in het VO

Geplaatst op: 12 Februari 2016

In het najaar van 2015 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd voor het onderdeel spelling met ingang van de centrale examens 2016. Dit had veel verwarring en onduidelijkheid tot gevolg. Onlangs zijn er Kamervragen gesteld. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft naar aanleiding daarvan deze week besloten de aangekondigde aanpassing met betrekking tot de inzet van de spellingcontrole, terug te draaien.

In het najaar van 2015 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd voor het onderdeel spelling met ingang van de centrale examens 2016. Dit had veel verwarring en onduidelijkheid tot gevolg. Daarom zijn verschillende partijen in actie gekomen. Het Masterplan Dyslexie heeft gesprekken gevoerd met de betrokken partijen, vanuit het onderwijsveld zijn er brieven verstuurd naar de Tweede Kamer en diverse organisaties luidden de alarmklok. De invoering van deze regels leek echter een (politiek) voldongen feit. Onlangs zijn er Kamervragen gesteld. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft naar aanleiding daarvan deze week besloten om leerlingen met dyslexie die de computer als schrijfgerei gebruiken, de mogelijkheid te bieden om óók bij centrale examens waarbij spelling wordt meegeteld in de beoordeling, gebruik te maken van spellingcontrole. De aangekondigde aanpassing met betrekking tot de inzet van de spellingcontrole, wordt dus teruggedraaid. Er zal door het CvTE een onderzoek worden uitgevoerd naar de manier waarop spelling het best geëxamineerd kan worden. Totdat de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn, blijft de ontheffingsmogelijkheid voor dyslectische leerlingen van kracht. Zie hier de officiële reactie van het CvTE: http://www.examenblad.nl/nieuws/20160210/cvte-besluit-spellingcontrole-toe/2016.

De aanpassing met betrekking tot de beoordeling van spelling blijft wel gelden. Dat betekent dat niet alleen bij de papieren examens Nederlands vmbo KB/BB/GL/TL en het examen Engels GL/TL spelling deel uitmaakt van de exameneisen, maar dat – met ingang van het examenjaar 2016 – deze regel ook geldt voor het centrale examen Nederlands vwo en havo.

Hoe gaan we hier als school mee om?
Leerlingen met dyslexie die de computer gebruiken, mogen de spellingcontrole ook gebruiken bij het centraal examen – zoals ook in eerdere jaren het geval was. Het feit dat in het centraal examen spelling nu meegeteld wordt bij Nederlands en Engels (GL/TL), moet echter geen reden vormen voor scholen om die lijn naar andere vakken door te trekken en bij schoolexamens zwaarder de nadruk op spelling te gaan leggen.